จำนวนอสุจิที่ลดน้อยลง

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮีบรูในกรุงเยรูซาเลมได้ศึกษาข้อมูลของจำนวนอสุจิในเพศชายในหลายพื้นที่ทั่วโลก และค้นพบว่าจำนวนตัวอสุจิได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลนี้ได้ถูกเผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์ด้านการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ที่มีชื่อว่า Human Reproduction Update ซึ่งหากปริมาณตัวอสุจิในเพศชายลดลงอย่างต่อเนื่องอาจจะส่งผลถึงการสืบเผ่าพันธุ์และจำนวนประชากรโลกในอนาคตโดยผลการวิจัยนี้ได้ศึกษารวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ของเพศชายจำนวน 185 งานวิจัย ซึ่งจัดทำขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1973-2011 ได้พบว่าผู้ชายในทวีปอเมริการเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มีความเข้มข้นของตัวอสุจิลดลงถึงกว่าร้อยละ 50

ดร.ฮาไก เลไวน์ ผู้เขี่ยวชาญด้านการเจริญพันธุ์กล่าวว่า การดำเนินชีวิตของประชากรโลกในปัจจุบันท่ามกลางสารเคมี มลพิษ และความเครียด อาจส่งผลโดยตรงต่อการผลิตอสุจิและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการสืบพันธุ์ของมนุษย์ในภาพรวม อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้เป็นเพียงการศึกษาข้อมูลบางส่วนของประชากรเพศชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เข้ามารับบริการจากคลินิกเจริญพันธุ์และคลินิกมีบุตรยาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลโดยภาพรวม และไม่ได้สะท้อนปัญหาจำนวนตัวอสุจิที่ลดลงอย่างแท้จริง