ขั้นตอนการฝากครรภ์

ในกระบวนการฝากครรภ์นั้น ในช่วงแรกคุณหมอจะมีการตรวจดังนี้

  • ซักประวัติแม่ท้อ เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป โรคภัยไข้เจ็บ การแพ้ยา แพ้อาหารของคุณแม่ ประวัติทางครอบครัว ประวัติการแท้ง การคลอด (ถ้ามี) ประวัติประจำเดือนครั้งสุดท้าย ประวัติเด็กดิ้น (สำหรับตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป) เพื่อหาความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ คำนวณอายุครรภ์ และกำหนดคลอด
  • ตรวจสุขภาพของคุณแม่ท้อง เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจปาก ตรวจฟัน ตรวจเต้านม และหัวนม ความดันโลหิต ตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์ เช่น ตรวจวัดระดับความสูงของยอดมดลูกซึ่งมักจะสัมพันธ์กับอายุครรภ์ หากคลำทารกได้ก็จรวจส่วนนำและท่าของทารก ตรวจยืนยันสุขภาพของทารกด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ ตรวจฟังเสียงหัวใจทารก (ในกรณีที่อายุครรภ์ประมาณ 18 สัปดาห์ขึ้นไป)
  • ตรวจเลือดเพื่อคัดกรองหาโรคต่างๆ

ตรวจหาความเข้มข้นของเลือด (CBC) ว่ามีเลือดจางหรือเม็ดเลือดปกติหรือไม่

ตรวจกรุ๊ปเลือดเอบีโอ (ABO) และอาร์เอช (RH)

ตรวจปัสสาวะ ดูการอักเสบติดเชื้อ ดูน้ำตาล (Sugar) และไข่ขาว (Albumin) ในปัสสาวะ ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นเบาหวานหรือโรคไตหรือไม่

ตรวจหาโรคซิฟิลิส (VDRL) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และภูมิต้านทานตับอักเสบบี

ตรวจคัดกรองพาหะทาสัสซิเมีย (MCV, OF, DCIP)

ตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ (เป็นการตรวจแบบสมัครใจ)

ตรวจคัดกรองเบาหวาน (ในบางราย)

ในบางรายอาจมีการตรวจหาภูมิต้านทานหัดเยอะมันด้วย

เมื่อฝากครรภ์แล้ว ครั้งต่อไปจะมีการตรวจเพิ่มดังนี้

ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต

ตรวจน้ำตาลและไข่ขาวในปัสสาวะ

ตรวจสุขภาพของคุณแม่และทารกในครรภ์

ตรวจติดตามการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เพื่อค้นหาภาวะทรกซ้อน เช่น ครรภ์เป็นพิษ เบาหวานในขณะตั้งครรภ์ ทารกเจรญเติบโตช้าในครรภ์ รวมทั้งมีการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาความเข้มข้นของเลือด ตรวจหาโรคซิฟิลิส ตรวจเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ครั้งที่สอง (เมื่ออายุครรภ์ประมาณ 32 สัปดาห์)

ขณะฝากครรภ์สามารถเปลี่ยนหมอได้หรือไม่

ปกติเราฝากครรภ์กับคุณหมอท่านใดก็ควรจะพบคุณหมอท่านนั้นไปตลอดการตั้งครรภ์จนกระทั้งคลอด เพราะคุณหมอจะเห็นพัฒนาการของครรภ์และข้อมูลต่างๆ มาโดยตลอด แต่ก็มีกรณีที่คุณแม่สามารถเปลี่ยนหมอที่ฝากครรภ์ได้ เช่น ต้องการย้ายไปโรงพยาบาลอีกแห่งเพื่อใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาล หรือกรณีต้องย้ายที่อยู่ หากคุณแม่ถือสมุดฝากครรภ์เองอยู่แล้วก็สามารถนำไปให้คุณหมอที่ดูแลคนต่อไปได้

แต่ถ้าหากไม่ได้ถือสมุดฝากครรภ์เอง สามารถขอสมุดฝากครรภ์หรือสำเนาจากโรงพยาบาลเดิมเพื่อนำไปให้คุณหมอที่ดูแลต่อได้ คุณแม่จึงควรเก็บสมุดฝากครรภ์ไว้ใกล้ตัวหรือถ่ายรูปเก็บข้อมูลไว้เพื่อนำมาให้คุณหมอดูได้ทันทีหากเกิดสภาวะฉุกเฉิน