เด็กๆ ฉลาดกว่าที่คิด

คุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากทราบว่าลูกเก่ง หรือมีความสามารถด้านใด เพื่อที่จะได้วางแนวทางในการพัฒนาลูกให้ถูกทาง โดยส่วนมากพ่อแม่มักคาดหวังให้ลูกมีความสามารถทางสติปัญญาและความสามารถทางวิชาการ แต่รู้หรือไม่ว่าลูกเก่งได้หลายด้าน ซึ่งความสามารถแต่ละด้านล้วนมีความสำคัญและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ลองสังเกตบุคคลที่ประสบความสำเร็จและโดดเด่น ในแต่ละสาขาจะเป็นว่าหลายคนใช้ความสามารถหลายด้านผสมผสานกัน เช่น นักวิทยาศาสตร์ที่สามารถแต่งนิยายวิทยาศาสตร์ได้อย่างน่าทึ่ง หรือคุณหมอที่เมื่อมีเวลาว่างจะเล่นเปียโนได้อย่างเพราะพริ้ง

จากที่กล่าวมาแล้วว่าความสามารถของมนุษย์มีหลายด้าน เด็กแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากัน และความสามารถแต่ละด้านในเด็กคนหนึ่งก็ไม่เท่ากันอีก อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าเด็กส่วนมากเกิดมาพร้อมกับศักยภาพภายในตนเองที่จะสามารถพัฒนาจนเกิดเป็นทักษาะความสามารถเฉพาะด้าน Talent อย่างน้อยหนึ่งด้าน ซึ่งศักยภาพนั้นอาจจะยังไม่แสดงออกมาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ถ้าหากเราสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถที่หลากหลาย ไม่จำกัดอยู่เฉพาะบางสาขา จะทำให้เด็กสามารถแสดงศักยภาพแต่ละด้านที่อยู่ภายในตนเองออกมามากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ปกครองจึงควรให้ความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ท้าทายความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก